Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumi

Informējam, ka publiskajai apspriešanai nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcija. Visi materiāli pieejami – https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/4033-pazinojums-par-kuldigas-novada-teritorijas-planojuma-grozijumu-pilnveidotas-3-0-redakcijas-publisko-apspriesanu un https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14196 Geolatvija portālā plānojuma atļautā izmantošana skatāma arī interaktīvā kartes versijā.

KĻŪSTI PAR MENTORU

Labdien! Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” aicina atsaukties cilvēkus, kuri vēlētos kļūt par mentoriem citiem cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, jauniešiem ar uzvedības grūtībām, personām ar zemām prasmēm utt.  Domājam, ka arī Jūsu pagastā ir kāds, kurš būtu ar mieru būt par mentoru kādam sava novada cilvēkam ar grūtībām iekļauties sabiedrībā. https://www.kuldiga.lv/lv/izglitiba/3732-aicinam-pieteikties-apmacibam-un-klut-par-mentoru

AICINA PIEDALĪTIES LATVIJAS TAUTAS FRONTES JUBILEJAS KONFERENCĒ

maija Deklarācijas klubs aicina atsaukties tos bijušos Latvijas Tautas frontes (LTF) biedrus, kuri vēlētos šī gada 8. oktobrī piedalīties konferencē par godu LTF 30. jubilejai. Pieteikties iespējams Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, vai sava pagasta pārvaldē. Pieteikties lūdzam līdz šī gada 24. augustam. Konferenci rīko 4.  maija Deklarācijas klubs un Tautas frontes muzejaRead More

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRAS (LĢIA) DARBINIEKI 2018.GADĀ VEIKS LAUKU APSEKOŠANAS DARBUS

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250Read More