LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRAS (LĢIA) DARBINIEKI 2018.GADĀ VEIKS LAUKU APSEKOŠANAS DARBUS

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000–1:10 000 ietvaros.

Minēto uzdevumu ietvaros Aģentūra veic topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 sagatavošanu Kuldīgas novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, informējam, ka valsts pārvaldes uzdevumu izpildi uzsāks no 2018.gada 21.maija. Aģentūrai ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu Kuldīgas novada Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Pelču, Rumbas, Snēpeles un Turlavas pagastos, tādēļ lūgums informēt arī iedzīvotājus un uzņēmējus, jo saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar burtiem LA.

Lauka apsekošanu veic brigāde divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzdevumus:

  1. pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši noteikumiem un situācijai apvidū;
  2. uzmēra objektus (veicot piemērīšanu ar mērlenti, tālmēru vai pieejamiem individuālajiem mērīšanas instrumentiem), kas parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas vai nav skaidri saredzami ortofotokartē;
  3.  precizē situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem jautājumiem par neskaidrajām vietām un objektiem;
  4. nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu.

 

Karšu apsekošana notiek pēc karšu lapu nomenklatūras ne pagasta teritoriālā iedalījuma. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru šajā teritorijā esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju.

 

Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv