Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumi

Informējam, ka publiskajai apspriešanai nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcija.

Visi materiāli pieejami –

https://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba/4033-pazinojums-par-kuldigas-novada-teritorijas-planojuma-grozijumu-pilnveidotas-3-0-redakcijas-publisko-apspriesanu
un
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14196

Geolatvija portālā plānojuma atļautā izmantošana skatāma arī interaktīvā kartes versijā.